Chương trình đào tạo

STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ ÁP DỤNG TẢI VỀ
1 CTDT KẾ TOÁN 2013 2013, 2014  
  CTDT KẾ TOÁN 2015 2015, 2016 http://fab.upt.edu.vn/?page_id=1844
  CTDT KẾ TOÁN 2017 2017, 2018 http://fab.upt.edu.vn/?page_id=1840
  CTDT KẾ TOÁN 2019 2019, 2020 http://fab.upt.edu.vn/?page_id=1836
  CTDT KẾ TOÁN 2021 2021, 2022