BCH Đoàn khoa

HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Lê Thị Tú TrinhBí thư0397.343.088tutrinh2308@gmail.com
Võ Thị Bình MinhPhó bí thư0922865443vothibinhminh.k9@stu.upt.edu.vn
Trần Thị Diễm QuyềnPhó bí thư01677580898tranthidiemquyen.k8@stu.upt.edu.vn
Nguyễn Ngọc LuânỦy viên016283772039nguyenngocluan.k10@stu.upt.edu.vn
Trần Thị Thu Nguyên Ủy viên01299630602tranthithunguyen.k10@stu.upt.edu.vn